Home » راه یوگا by برزو قادری
راه یوگا برزو قادری

راه یوگا

برزو قادری

Published
ISBN :
Paperback
176 pages
Enter the sum

 About the Book 

در بخش نخست کتاب, مولف به شالودههای نظری یوگا اشاره نموده, مفاهیم, تاریخچه و شیوههای یوگا را شرح میدهد .در بخش دوم شرح حال یکی از بزرگان یوگا یا آموزهها و اندرزهای وی به طبع رسیده است .Moreدر بخش نخست کتاب, مولف به شالوده‌های نظری یوگا اشاره نموده, مفاهیم, تاریخچه و شیوه‌های یوگا را شرح می‌دهد .در بخش دوم شرح حال یکی از بزرگان یوگا یا آموزه‌ها و اندرزهای وی به طبع رسیده است .