Home » Anime Zu P N Ro: R Dosu D O Zh N J, Robotekku, Rouky Bu!, Rokudenashiblues, R Zenmeiden, Rokkumaneguzestream, Romiono Q Ngi K Ng by Source Wikipedia
Anime Zu P N Ro: R Dosu D O Zh N J, Robotekku, Rouky Bu!, Rokudenashiblues, R Zenmeiden, Rokkumaneguzestream, Romiono Q Ngi K Ng Source Wikipedia

Anime Zu P N Ro: R Dosu D O Zh N J, Robotekku, Rouky Bu!, Rokudenashiblues, R Zenmeiden, Rokkumaneguzestream, Romiono Q Ngi K Ng

Source Wikipedia

Published September 6th 2011
ISBN : 9781233438662
Paperback
138 pages
Enter the sum

 About the Book 

S?su: Wikipedia. P?ji: 137. Zh?ng: R?dosu D?o Zh n J, Robotekku, Rouky?bu , Rokudenashiblues, R?zenmeiden, Rokkumaneguzestream, Romiono Q?ngi K?ng, Rokkumaneguzebeast, Romio Jurietto, Rozariotobanpaia, Rokkumaneguzeaxess, Li Sh n H T?goddom?zu, Li M n Ti?n W imonkorenaito, Rokettog?ru, Rosuto?Yunib?su, Roj Rabitto, Rob?tokerob?, Rpg Chu n Shu?hepoi, Robo Tsu Zib?ton, Romansuha Ji nno Hu?kiii, Robotan, R?dosu D?o Zh n J -Y?ng Xi ng Q Sh Chu n-, Roketto?Paw?, Robinfuddono D M o Xi?n, Rokkumaneguze Gu?ngto nno Y Ch?n, L?o R nz, Rocket Bokurawo Yu nitsuretette X?n?Yu Sh Ji L? X ng, Robottsu, L?o R nto H?i, Rokk?nomodanraifu, Robottoparuta, Robottok?nibaru, Logorama, Li F?yaburekun, Rokkun?R?ru, R?zuon?ruky?p?. B Cu: ?Robotekku?(Y?ng Y?: robotech)Ha?1985Ni n, Amerika H Zh ng Gu de F ng S ngsaretasfrobottoanime. L ngno Zipurodakushon Zh Zu no ?Ch?o Sh K?ng Y o S?imakurosu Ch?o Sh K?ng Q Tu nsazankurosu? J? Ji? Chu ng Sh J mosup?da?No3Zu P?nwoh?mon?g?rudo Usa Sh (Harmony Gold Usa)Garaisensu Q? De? T ng Y? Sh Ji no Y naru Sh D ito Sh D iwo Mi oita? Li n Xusuru Y?tsuno D H shir?zutoshite F?n n? Z i Bi?n J sareta Zu P?ndearu? 1960Ni n D ikara Zh W natomu?, ?Mahhagogogo?, ?Janguru D D Nado? Du? Sh no Zu P?nga M? Gu ni Sh? Ch?sare?Korerano Zu P?nha M? Gu Sh Q ng?T ng Gu N ino Zh?u F?ya Li n B?ng F? D?ngni J?dzuita Sh Q ngto Zhe Zu Qu nno M i Qu no F n M i X ng T ini Y u L isuru M? Gu C P i G?i Q? Y no C i Li ngniyori? B o L S X ng De Mi o Xi? D?ngno R B?n Denaanime Mi o Xi?ha Xu? Ch saretaga? B?n Zu P?nha? Sh ng J no R B?n Dena Mi o Xi?ga C nsarete F ng S ngsaretakotoga? C ng L ino Ji Xu r T ngno Sh T?ng Zh? Xi ngkeniterebi J no F ng S ng J? Zh?nya Gu n L wo M?ntasuyou B Sh Qi na B F?n?Wo Xu? Ch Xi? Zh ngsareta, Amerikanaizusareta K? Xu R?n Zh? Du gatchaman (M? Gu B?n)YaSut Burez?su(Y? Zh u Zh n Ji nyamato?Terebishir?zu I / Ii / Iii)To Y nari? C ng L inojapanimation(Japanim?shon)No Xi i Zuiwo Ch?oeta? Xi n Z ...